Учебные пособия

Список научных работ кафедры история философии и социальной философии

Монографии

 1. Амирхонов Ш.Т. Философско-этические воззрения в мистицизме Ахмада Газали: Монография. Сино”, Душанбе, 2018.-152с.
 2. Амондуллоев Б.С. Реформатерские идейи Мухаммада Абдо. Монография. –Душанбе, 2019.-134с.
 3. Давлатов П.Н. Этические взгляды Мир Саида Али Хамадани.Монография. Душанбе, 2019.-155с.
 4. Дастамбуев Н.Ш. Социальная философия современного исмаилизма: проблемы и решения. Душанбе, 2020. — 152с.
 5. Дастамбуев Н.Ш. Фалсафаи иҷтимоии исмоилияи муосир: масоили марбута ва ҳалли онҳо. «Душанбе-Принт». Душанбе, 2020.- 152с.
 6. Мирзоҳусайни Бадалипур. (Элназаров М.Б.) Ҷилои оинаҳо. Душанбе: «Промэкспо», 2020.- 143с. 
 7. Муллобоева Д.А. Вклад Богоутдинова А.М. в становлениии историко-философской науки Республики Таджикистан. –Душанбе, 2020.-126с.
 8. Муминов А.И. Религиозный экстремизм: сущность и явления формы проявления и пути решения в постоянно меняющийся современном общества. Душанбе, 2018.-240с.
 9. Ойинадори ҳикмат. (Маҷмӯаи мақолаҳо ба ифтихори 70-солагии устод Муҳаммадалӣ Музаффарӣ).- Душанбе: «Сино»., 2017.- 104с.
 10. Тахминаи Турахон. Инновация как парадигма философия образования в Республике Таджикистан. Монография.–Душанбе, 2020.-151с.
 11. Холова А.А. Ташаккули ваҳдати иҷтимоӣ дар Тоҷикистон. Душанбе, 2020.-147с.

Учебники

 1. Комилов Р.С. Аз таърихи фалсафаи ҳуқуқ.- Душанбе: «Ирфон»,  2013. -639. Комилов Р.С. Фалсафаи ҳуқуқ. Душанбе, 2005.
 2. Комилов Р.С., Назаров М. Фалсафаи илм. -Душанбе, 2008.
 3. Комилов Р.С. Фалсафаи тоҷик: аз аҳди бостон то имрӯз. — Душанбе, 2011.-305с.
 4. Комилов Р.С. Мантиқи ҳуқуқӣ. -Душанбе, 2014.
 5. Комилов Р.С. Ҳакими ҳикматшинос. -Душанбе, 2014.
 6. Комилов Р.С. Соҳибмактабе дар илми дорушиносии муосири тоҷик.- Душанбе, 2014.
 7. Комилов Р.С. Таърихи фалсафа.-Душанбе, 2011.-130с.
 8. Комилов Р.С. Фалсафа. -Душанбе, 2011.-300с.
 9. Фарҳангшиносӣ. (ҳайати муаллифон устодони кафедра). Душанбе, 2020. — 260с.

Методические пособие

 1. Амондуллоев Б.С. Фалсафаи маорифпарварии Шарқи Наздик, Миёна ва Ҳинд. (нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри ХХ). Воситаи таълимӣ. Душанбе, 2019.-245с.
 2. Давлатёров Ф. Н., Нодирхонов Г. Г. Эстетика. (дастури таълимӣ). Душанбе, 2019.- 124с.
 3. Элназаров М.Б., Амирхонов Ш.Т., Давлатов П.Н., Фалсафаи худшиносии миллӣ. (воситаи таълимӣ).- Душанбе, 2019.- 196с.

Список научных работ кафедры онтологии и теория познания

1. Монографии

 1. Зиёев И.Ғ., Қуръоншиносӣ, Эр-Граф, Д., 2012, 40 ҷ.ч.
 2. Зиёев И.Ғ., Ҳадисшиносӣ, Эр-Граф  Д., 2013, 30 ҷ.ч.
 3. Зиёев И.Г., Философия религии, Д., 2014 (ба забони русӣ), — 314 с.
 4. Зиёев И.Ғ., Таърихи Қуръон, Эр-Граф, 2015, 35 ҷ.ч.
 5. Зиёев И.Ғ., Муҳаммад Иқбол: зиндагӣ, осор ва ҷаҳонбинӣ, Эр-Граф, 2015, 70  ҷ.ч.
 6. Зиёев И.Ғ. Тасаввуф пайдоиш ва инкишоф. Иборат аз ду қисм. Душанбе: «Эр-граф», 2016. 430 саҳ.
 7. Зиёев И.Ғ. Тасаввуфи фалсафӣ (ҳастишиносӣ ва маърифати суфиёна). Қисми 2. Душанбе: «Эр-граф», 2016. 420 саҳ.
 8. Аҳмадов С. Современные проблемы исламской теологии (монаграфия) дар шаҳри Қазон бо ҳаммуаллифии Рафиқ Мухамедшин. — Казан. 2018.
 9. Худойдодов Ф.Б. Сопоставительный анализ теории суждений Аристотеля и Ибн Сины (монография). Германия. – Lumbert academic publishing – 2015.
 10. Худойдодов Ф.Б. Сравнительный анализ силлогистики  Аристотеля и Ибн Сины. Душанбе: Издательство  ООО «Т Принт»  – 2018, 260 стр.
 11. Нурулҳақов Қ. Салафияи ифротӣ: моҳият ва хатару таҳдидҳои он. –Душанбе. 2018. 155 саҳ.
 12. Маҳмадова М.Ф. Андешаҳои ахлоқии Ҳофиз.  – Душанбе. 2019. 310 с.
 13. Маҳмадизода, Н.Д. Социальные корни религиозного экстремизма в Таджикистана. – Душанбе, «Ирфон»., 2013.-172 с.
 14. Маҳмадизода, Н.Д. Омилҳои иҷтимоии экстремизми динӣ–сиёсӣ дар Тоҷикистон. – Душанбе, 2019.–240 с.
 15. Зиёзода И.Ғ. Фалсафаи ахлоқи исломӣ. – Душанбе: «Андалеб», 2014. – 332 с.

Учебники

 1. Зиёев И.Ғ. Диншиносӣ. Душанбе: «Эр-граф»,  2018, 526 саҳ.;
 2. Зиёев И.Ғ. Ахлоқ ва зебоишиносӣ. -Душанбе: «Эр-граф», 2018, 370 саҳ.;
 3. Аҳмадов С., Нурулҳақов Қ. Саид Н.С., Назаров Р.Н. Диншиносӣ. – Душанбе, «Маориф», 2019.
 4. Аҳмадов С., Гуфторҳо дар бораи мантиқ, Д., 2012;
 5. Аҳмадов С.,  Мантиқ, китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ, Д., 2015;
 6. Маҳмадизода Н.Д. Масъалаҳои фалсафии илмҳои табиатшиносӣ ва техникӣ (дастури таълимию-методӣ) [Матн] / Н.Д. Маҳмадизода, Н.З. Бобохонова, Д.М. Саидов, С.Р. Абдулов // Зери таҳрири н.и.ф, дотсент Худойдодов Ф.Б.-Душанбе, 2018.-103 с.
 7. Маҳмадизода Н.Д. Фалсафаи иҷтимоӣ (дастури таълимӣ) [Матн] / Н.Д. Маҳмадизода, Н.З. Бобохонова // Зери таҳрири д.и.ф, профессор Аҳмадов С.-Душанбе, 2017.-160 с.
 8. Аҳмадов С., Саид Н.С., Худойдодзода Ф.Б. Мантиқ (китоби дарсӣ барои донишҷӯёни макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон). Душанбе 2019.

Методические и учебные пособия

 1. Худойдодзода Ф.Б. Мантиқ. Дастури таълимӣ. Душанбе 2020. 160 саҳ.
 2. Аҳмадов С., Саид Н.С., Худойдодзода Ф.Б. Мантиқ (барномаи таълимӣ барои донишҷӯёни макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон). Душанбе 2019.
 3. Маҳмадизода Н.Д. Барномаи фанни фалсафаи маориф (барои донишҷуёни шуъбаи рӯзонаи ихтиссоси фалсафаи факултети фалсафаи ДМТ) // Маҷмӯаи барномаҳои намунавии таълимӣ барои ихтисоси фалсафа.–Душанбе, 2013. – С.231-240.
 4. Зиёев И.Ғ. Барномаи таълимӣ аз фанни «Ахлоқ ва зебоишиносӣ». (Барои донишҷӯёни ғайриихтисосии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ), -Душанбе, 2017. 1,8 ҷ/ч;
 5. Зиёев И.Ғ. Барномаи таълимӣ аз фанни «Ахлоқ ва зебоишиносӣ». (Барои мактабҳои миёнаи махсуси таҳсилоти касбии миёна). Душанбе 2017. 2,2 ҷ/ч;

Список научных работ кафедры политических процессов в Таджикистане

1. Учебники

1.1. Муҳаммад А. Риторика   и политическая полетика: Душанбе- 2015, Учебник. 144с.

1.2. Муҳаммад А.Хидирова М. Сафарализода Х.Қ. Сиёсатшиносӣ: Китоби дарсӣ. Душанбе.2018. 416с.

1.3. М.Абдураҳмон.Х.Сафарализода Х.Қ. Амнияти миллӣ: Дастури таълимӣ барои мактабҳои олӣ. Душанбе, 2019.240 с.

1.4. Шаъбонов Н.Н.Муҳабатов А.Ҳукмишоев З.Д.Психологияи сиёсӣ: Воситаи таълимӣ. Барои дониш-ҷӯён ва магистрҳо. Душанбе. Сино. 2017  167с.

1.5. Муҳаммад А. Методикаи таълими риторика: Воситаи таълимию методӣ барои донишҷуён ва магистрҳои мактабҳои олӣ. Душанбе, 2015.108с.                                                                          

1.6. Коллективи устодон. Равандҳои сиёсии Тоҷикистон: Воситаи таълим. Муалл. Коллективи устодон. Зери таҳ.проф Муҳаббатов А. М. Душанбе. Сино. 2017.324с. 1.7.Сафарализода Х.Қ. Антропологияи сиёсӣ: Воситаи таълимӣ. Душанбе, Империал-Групп”, 2017.240с.

Монографии

1.1. Муҳаммад А. Государственная  независимость РТ: теория, история и политическая практика: Душанбе: “Империал-Групп”, 2016. 84 с

2.2. Муҳаммад А. Донишномаи  мухтасари сиёсӣ: Душанбе: “Эр-граф”, 2016. 378с

2.3. Ҳаммуаллиф. Андешаҳои иҷтимоию  сиёсии Абубакр Закариёи Розӣ: Душанбе “Ирфон”- 2016.50 с

2.4. В соавторств. Современный Таджикистан: диалектика независимости и интеграции (политико-правовой анализ): Монография Институт философии, политологии и права им. А.М. Баховаддинова АН РТ.- Душанбе, 2016. 363с

2.5. Муҳаммад А.Хапёрская Л: Современный Таджикистан: диалектика независимости и интеграции (политика правовый анализ): Душанбе, 2016. 380с.

 2.6. Муҳаммад А.Истиқлоли сиёсӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ: (Монография): Душанбе.”Эр-граф”.2016. 16,5 ҷ/ч

2.7. Муҳаммад А. Общение как  социально-политическая деятельность: Монография.Душанбе- 2015. 156с.

2.8. Шаъбонов Н.Н. Особенности формирования политической культуры студенческой молодежы в условиях трансформации общества: Монография. Душанбе. 2016.185с.

2.9. Муҳаммад А. Давлатдории Сомониён : азамат ва ғуруби он.Таҷрибаи таҳлили сиёсатшиносии элитикӣ: “Ирфон”. Душанбе, 2019. 110с.

2.10. Ҳамуаллифӣ. Кибертерроризм-таҳдид ба суботи ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон): Брошюра. Душанбе , 2019. МН  Дониш. 65с.

2.11. Муҳаммад А. Истиқлолияти сиёсӣ ва таҳкими  давлатдории миллӣ: Душанбе “Эр-граф”2016.280с.

2.12. Муҳаммад А. Национальное примерение; перспективы развития суверенного таджикского государства: Душанбе: “Империал-Групп”, 2017.160с.

2.13. Муҳаммад А. Тоҷики тоҷвар (Таҷрибаи таҳлили этнополитикӣ): Душанбе “Эр-граф”2016.186с.

2.14. Муҳаммад А. Инсон, сиёсат ва ҷомеа: Душанбе “Эраграф”2016.240с.

2.15. Муҳаммад А. Ҳоҷӣ Ҳусайнӣ Кангуртӣ (Акидаҳои ичтимоӣ  — сиёсӣ): Душанбе , 2019.50с. 2.16. Муҳаммад А .Общение как  социально-политическая деятельность: Монография. Душанбе- 2015. 156с.

Список научных работ кафедры политологии

1. Монографии

 1. Зокиров Г.Н. Минтақаи кӯҳистон (Таҳқиқоти геополитикӣ). Душанбе, «Эр-граф» 2016. 152с.
 2. Зокиров Г.Н. «Минтақаи Кӯҳистон» ҳамчун доктринаи геополитикии инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, «Истеъдод», 2017.48 с.
 3. Зокиров Г.Н. Давлати тавоно. Душанбе: «Эр-граф», 2018. 60 с.
 4. Зокиров Г.Н. Зӯроварии сиёсӣ. Душанбе: «Эр-граф», 2018. 132 с.
 5. Зокиров Г.Н. Хуросони Бузург. Душанбе, 2020. 146 с.
 6. Муродова Н.С. Модернизатсияи сиёсӣ: моҳият, хусусиятҳо ва дурнамо. 2016 Душанбе: Эр-граф,- 200с.
 7. Муродова Н.С. Политическая модернизация: вопросы теории и методологии. 2016 Душанбе: Эр-граф,- 200с
 8. Раҷабов И.Ш. Место и роль нацбольшинства и нацменьшинства в государственном устройстве современного Таджикистана. Душанбе: Ирфон, 2017. 140 с.
 9. Раҷабов Б.Т.Национализм: сущность и особенности проявление. Душанбе, 2017. 164 с.
 10. Холов Х.Қ. Проблемы национальной безопасности Республики Таджикистан в современности. Душанбе, 2017. 164 с.
 11. Исоев У. Неправительственные организации и политические изменения в Республике Таджикистан. Душанбе, 2017. 164 с

Учебники

 1. Зокиров Г.Н. Сиёсатшиносӣ. Душанбе,1995. 12п.л.
 2. Зокиров Г.Н. Сиёсатшиносӣ. Душанбе, 2002. 204с.
 3. Зокиров Г.Н. Сиёсатшиносӣ. Душанбе, 2003. 607с.
 4. Зокиров Г.Н. Истиқлолияти сиёсӣ. Душанбе, 2006. 9,8 п.л.
 5. Зокиров Г.Н. Геополитика. Душанбе, 2009. 324с.
 6. Зокиров Г.Н. Таърихи таълимоти сиёсӣ. Душанбе, 2010. 392с.
 7. Зокиров Г.Н. Сиёсатшиносӣ. Душанбе, 2010. 520с.
 8. Зокиров Г.Н. Давлат. Душанбе, 2012. 384 с.
 9. Зокиров Г.Н. Сиёсатшиносӣ. Ҷ.І. Душанбе, 2019. 648 с.
 10. Зокиров Г.Н. Сиёсатшиносӣ. Ҷ.ІІ. Душанбе, 2019. 684 с.

Научные книги (энсиклопедии)

 1. Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ. Душанбе, 2007. 602с.
 2. Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ. Ҷ.I.Душанбе, 2015. 520 с.
 3. Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ. Ҷ.II. Душанбе, 2015 . 536 с.
 4. Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ. Ҷ.III. Душанбе, 2015. 540 с.

Методические пособие

 1. Зокиров Г.Н. Терроризм (Воситаи таълимӣ). Душанбе 2004. 52с.
 2. Зокиров Г.Н. Коррупсия (Воситаи таълимӣ). Душанбе 2005. 44с.
 3. Раҷабов И.Ш. Риторика ва баҳси сиёсӣ (Воситаи таълимӣ барои донишчӯёни мактабҳои олӣ). 2016 Душанбе: Матбааи ДМТ . 264с.

Научные материалы

 1. Зокиров Г.Н. Ҳокимияти сиёсӣ: тавоноӣ, тақсимот ва самаранокии он. ҶДММ «Сифат – Офсет», 2013. 174с.

Список научных работ кафедры психологии

Учебники

 1. Қодиров С., Давлатов М. Психология. — Душанбе, Сино, 2002
 2. Қодиров С., Давлатов М., Психологияи иҷтимоӣ. –Душанбе: «Сино», 2004
 3. Миралиев А., Давлатов М. Педагогика ва психология. –Душанбе, 2007
 4. Психология. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни макотиби олӣ. /Зери таҳрири М. Давлатов. –Душанбе, 2010.

Монографии

 1. Шарипова М.Ё. Этнокультурные осебнности субъективной картны жизного пути личности — Душанбе, 2016.
 2. Амонов Н.Қ. Тафаккур ва ташхиси он Душанбе, 2014.
 3. Амонов Н.Қ. Хусусиятҳои психологӣ, ташхис ва инкишофи ақл Душанбе, 2016.
 4. Алиев М. Андешаҳои тарбиявии Имом Муҳаммад Fазолӣ. – Душанбе: «Эҷод», 2008

Методические пособие

 1. Абдураҳмонов Г. Хусусиятҳои фардӣ-психологии хонанда ва ба эътибор гирифтани онҳо дар ҷарайёни таълим. – Душанбе, 2009.
 2. Абдураҳмонов Г.Н., Ёраҳмадов А.С. Омодагии психологии кӯдак ба мактаб ташхис ва ислоҳнамоӣ- Душанбе, 2010.
 3. Алиев М. Маҷмӯи тестҳои психологии қисми 1 (маводи таълимию методӣ) Душанбе, 2009.
 4. Алиев М. Маҷмӯи тестҳои психологии қисми 2(маводи таълимию методӣ) Душанбе, 2016.
 5. Алиев М. Методҳои сотсиометрӣ (Дастури таълимӣ)- Душанбе, 2009.
 6. Расулов С.Х. дар ҳаммуаллифӣ. Пешгирии ВМНО дар байни гурӯҳои осебпазирии аҳолӣ- Душанбе, 2017.
 7. Расулов С., Пирова А., Зеваров Х. Профилактика ВИЧ- инфекции среди уязвымых групп населения. Д., 2014. -365 с.
 8. Амонов Н.Қ. Асосҳои психологии муоширати педагогӣ. –Душанбе, 2002
 9. Атохонов Р., Абдураҳмонов Г. Муқаддимаи психология. –Душанбе, 2009.
 10. Давлатов М., Муминова С. Психологияи зуроварӣ дар оила. –Душанбе, 2008.
 11. Давлатов М. Роҳнамои ёрии психологӣ ба осебдидагон аз таркиши минаҳо Душанбе, 2017
 12. Дастури психологияи амалӣ /Зери таҳрири Юнусова Н.М. –Душанбе, 2004
 13. Ёраҳмадов А., Ҳалимова Г. Маҷмӯаи тестҳои психологӣ. –Душанбе, 2009.
 14. Қодиров Қ. Б., Давлатов М.Т., Расулов С.Х. Вожаномаи тафсирии истилоҳоти психологӣ ва педагогӣ. –Душанбе, 2008
 15. Методҳои сотсиометрӣ /Мураттиб Алиев М. – Душанбе, 2009.
 16. Маҷмӯаи тестҳои психологӣ /Мураттиб Алиев М. – Душанбе, 2009
 17. Протсессҳои маърифатӣ. Материалҳо барои машғулиятҳои лабораторӣ оид ба психология / зери таҳрири М.Давлатов. – Душанбе, 1999
 18. Психология. Дастури таълимӣ барои хонандагони омӯзишгоҳҳои педагогӣ. Дар зери таҳрири проф. В.А. Крутетский. Тарҷума аз нашри дуюми русӣ. Тарҷумаи Р.Атохонов. -Душанбе, «Маориф», 1977.
 19. Психологияи умумӣ (Шахс, фаъолият ва диққат). Маҷмӯи бозӣ ва машқҳои психологӣ. Давлатов М. Душанбе, 2013.
 20. Психологияи умумӣ. Психологияи дар саволу ҷавоб. Расулов С.Х.
 21. Ташхиси психологӣ. Маҷмӯаи тестҳои психологӣ. Ёраҳмадов А.С., Ҳалимова Г.Ҳ. Душанбе, 2009.

Список научных работ кафедры сотсиологии

Монографии

 1. Баҳромбеков В.А. Становление и развитие политической культуры в процессе строительства правового и демократического государства в Таджикистане. Монография / В.А. Баҳромбеков. – Душанбе, 2020. – 120 с.
 2. Комилова М. Гражданская социализация молодёжи в условиях трансформирующегося таджикистанского общества / М. Комилова. Монография. – Душанбе: Сино, 2018. – 147 с.
 3. Миров Ф.С. Социальные функции права как социального института в условиях формирования демократического общества: Монография / Ф.С. Миров. – Душанбе: ДМТ, 2020. – 144 с.
 4. Насурова Б. Молодеж в трансформириушимся таджикистанском обществе / Б. Насурова. – Душанбе: Дониш, 2016. – 155 с.
 5. Шоисматуллоев Ш. Насилие в отношении женщин: Прошлое и настоящее. Душанбе, 2005. – 248 с.
 6. Шоисматуллоев Ш. Поколения в системе образование / Ш. Шоисматуллоев. – Душанбе, 1999. – 144 с.
 7. Шоисматуллоев Ш. Таджикистан в зеркале преемственности и смены поколений / Ш. Шоисматуллоев. – Душанбе, 2008.
 8. Шоисматуллоев Ш. Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият: дигаргунсозиҳои иҷтимоӣ ва иҷтимоӣ – фарҳангӣ / Ш. Шоисматуллоев. Монография. – Душанбе: Дониш, 2018. – 160 с.
 9. Шоисматуллоев Ш. Развитие горных регионов: проблемы и перспективы/ Ш. Шоисматуллоев, Р. Ҳайдаров. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 62 с.

Учебники

 1. Баҳромбеков В.А. Маданиятшиносӣ. Китоби дарсӣ / В.А. Баҳромбеков. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 200 с.
 2. Бобохонова Н. Фалсафаи иҷтимоӣ / Н.Д. Маҳмадиев, Н. Бобохонова. – Душанбе, ДМТ, 2017. – 168 с.
 3. Миров Ф.С. Кори иҷтимоӣ бо оила / В.А. Баҳромбеков, Х. Зеваров, Ф.С. Миров. – Душанбе: “Истеъдод”, 2012. – 288 с. БКК 84, Тоҷик 7-5, Б – 42; ISBN 978-99947-819-8-0
 4. Миров Ф.С. Муқаддимаи кори иҷтимоӣ / В.А. Баҳромбеков, Х. Зеваров Ф.С. Миров. – Душанбе: ҶДММ “Шаҳпар”, 2011. – 212 с.
 5. Миров Ф.С. Фокус-гурӯҳ / Ф.С. Миров, Ҳ. Шоинбеков. – Душанбе: ҶДММ “Вектор Принт”, 2013. – 180 с.
 6. Миров Ф.С. Шиносоӣ бо методҳои тадқиқоти иҷтимоӣ / Ф.С. Миров Ҳ. Шоинбеков Ҷ. Ҷураев. – Душанбе: ҶДММ “Авалон”, 2015. – 248 с.
 7. Шоисматуллоев Ш. Сотсиология / Ш. Шоисматуллоев Х. Идиев, В. Баҳромбеков Ф. Миров. Китоби дарсӣ. Зери таҳрири профессор Шоисматуллоев Ш. – Душанбе: Ирфон, 2019. – 520 с.

Методические пособие

 1. Баҳромбеков В. Асосҳои сотсиология / В. Баҳромбеков Ф. Миров. Воситаи таълимӣ (нашри 2). – Душанбе: Суфра 2016. – 334 с.
 2. Баҳромбеков В. Барномаи таълимии фанни сотсиология дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ / В. Баҳромбеков, Ф. Миров. – Душанбе 2019. – 45 с.
 3. Баҳромбеков В. Барномаи таълимии фанни сотсиология дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ / В. Баҳромбеков, Ф. Миров. – Душанбе, 2019. – 48 с
 4. Кори иҷтимоӣ: фарҳанги мухтасари энсиклопедии тоҷикӣ-рӯсӣ / Муҳаррири масъул проф. И.Д. Зверева. – Душанбе, 2010. – 525 с. (Тарҷумон ва муаллифи мақолаҳо).
 5. Миров Ф.С. Асосҳои сотсиология. Зери таҳрири Ш. Шоисматуллоев / В.А. Баҳромбеков., Ф.С. Миров. – Душанбе: ҶДДМ “Суфра”, 2015. – 336 с.
 6. Баҳромбеков В. Роҳнамои донишҷӯ (барои ихтисоси кори иҷтимоӣ). Дастури таълимӣ / В. Баҳромбеков, Ҳ. Шоинбеков. – Душанбе: Истеъдод, 2012. – 80 с.
 7. Зеваров Х. Социальная робота (Рекомендательный указатель литературы) / Х. Зеваров Ш. Шоисматуллоев, Д. Баҳромбеков. – Душанбе, 2009. – 25 с.
 8. Комилова М.Д. Девиантология / М.Д. Комилова, С.Х. Расулов, М.И. Каримзода. Воситаи таълимӣ. – Душанбе: ДМТ, 2020. – 200 с.

Список научных работ кафедры социальной работы

Монографии

 1. Муллобоева Д. А. Вклад Богоутдинова А. М. в становлении историко философской науки Республики Таджикистан. –Душанбе, 2020. -126 с.
 2. Ашрапова С. Т. Вклад женщин Таджикистана в победу в Великой Отечественной войне. 2020. -188 с.
 3. Зеваров Х. Масъалаҳои мубрами рушди кори иҷтимоӣ дар Тоҷикистон (маҷмӯаи мақолаҳо). Д., 2016. -174 с.
 4. Гиёев Қ. Ҳ. Национальные интересы. Д., 2000. -100 с.

Учебники

 1. Зеваров Х., Расулов О. Назарияи кори иҷтимоӣ. Д., 2020. 482с.
 2. Басов Н. Ф. Кори иҷтимоӣ бо гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ. 2021.-620с. (Таҳрири Зеваров Х., Расулов О).

Методические пособие

3.1. Зеваров Х., Машидов С. Низоми ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳозира. Д., 2004. -34 с.

3.2.  Зеваров Х., Машидов С. Ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон. Д., 2006. -53 с.

3.3. Социология (рекомендательный указатель литературы). Составитель Зеваров Х. Д., 2006. -81 с.

3.4. Баҳромбеков Д., Миров Ф., Зеваров Х., Шоҳинбеков Ҳ, Шоев К. Муқаддимаи ихтисос. Д., 2011. -211 с.

3.5. Баҳромбеков Д. А., Ҷӯраев Ҷ. Д., Зеваров Х., Миров Ф., Шоев К. Кори иҷтимоӣ бо оила. Д., 2012. -288 с.

3.6. Зеваров Х. Усулҳо ва техникаи тадқиқоти сотсиологӣ. Д., 2012. –100 с.

3.7. Кейс- менеҷмент. Технологияи роҳнамои инфиродии истифодабарандаи хизматҳои иҷтимоӣ. Дастури методӣ. Тарҷумаи Х. Зеваров. Д., 2013. –99 с.

3.8. Расулов С., Пирова А., Зеваров Х. Профилактика ВИЧ- инфекции среди уязвымых групп населения. Д., 2014. -365 с.

3.9. Расулов С., Пирова А., Зеваров Х. Пешгирии вируси ВНМО дар байни гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ. Д., 2014. -365 с.

3.10. Маҷмӯаи маводҳои таълимӣ барои фанни кори иҷтимоӣ дар ёрии паллиативӣ. Таҳияи Гиёев Қ., Зеваров Х., Ҷӯраев Ҷ. Д., 2015. -135с.

3.11. Гиёев Қ. Ҳ., Зеваров Х., Расулов О., Мирзоев Б. Кори иҷтимоӣ бо шахсони гирифтори ВНМО. Д., 2017. -257 с.

3.12. Зеваров Х., Мирсаидова Ш., Ҷӯраев Ҷ. Кори иҷтимоӣ бо маъюбон. Д., 2017. -267 с.

3.13. Зеваров Х., Расулов О. Рушди кори иҷтимоӣ дар давлатҳои пасошӯравӣ. Д., 2018. -76 с.

3.14. Зеваров Х., Расулов О. Мафҳуми иҷтимоӣ дар илмҳои иҷтимоӣ. Д., 2020. 72 с.

3.15. Зеваров Х., Расулов О. Развитие социальной работы в постсоветских государствах. Д., 2020. -152 с.

3.16. Zevarov Kh., Rasulov O. Development of social work in Post- Soviet states. D., -2020. -140 p.